ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา ถ้ามีปัญญาและความอดทน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง